Lagar och regler

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet som styrs av lagen om skydd mot olyckor. Fastighetsägaren är skyldig att låta sota och brandskyddskontrollera sin skorsten och eldstad enligt fastställda frister för att förebygga brand. Om så ej sker kan ett föreläggande med eldningsföbud utfärdas eftersom konsekvensen av utebliven sotning och brandskyddskontroll innebär att fastighetsägaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga brand enligt 2 kap. 2§ LSO (Lagen om skydd mot olyckor).


För att ladda ner ett utdrag ur Förordningen (2003:789)

om skydd mot olyckor - klicka på knappen


För att ladda ner MSBFS 2014:6 

(Sotning och brandskyddskontroll) - klicka på knappen